Privacy

Als lid van F-Act wordt er privacygevoelige informatie verzameld . Maar ook als bezoeker van een van onze voorstellingen kunnen er gegevens verwerkt worden. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring,
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze werking,
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn,
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen,
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen,
dan kan dat via email: administratie@musicalfact.com

1. Wat verzamelen we?

Wanneer, waarom en hoe worden deze gegevens verwerkt?

   1. AANMELDING PROEFLES

  Bij de aanmelding van een proefles dienen eventuele toekomstige kandidaten de volgende gegevens in te voeren:

   • Voor- en achternaam: zodat we de persoon netjes kunnen aanspreken.
   • GSM nummer: zodat wij de persoon kunnen bellen of sms versturen.
   • E-mail adres: zodat wij een bevestiging kunnen sturen voor een proefles
   • Leeftijd: zodat wij de persoon in de juiste groep kunnen plaatsen
   • Geografische locatie: zodat wij de persoon in de juiste groep kunnen plaatsen

VERWERKING

   • Deze gegevens worden verwerkt via e-mail. De naam en leeftijd worden doorgegeven aan de betreffende coach / leerkracht op locatie.
   1. DEFINITIEVE AANMELDING

  Bij een definitieve aanmelding dienen de leden de volgende gegevens schriftelijk aan te leveren middels een aanmeldformulier:

   • Voor- en achternaam: zodat we het lid netjes kunnen aanspreken, (verplicht)
   • Adresgegevens: zodat ook eventuele post correct wordt bezorgd, (verplicht)
   • Geboortedatum: om je in de juiste (les) groep te plaatsen, (verplicht)
   • Geslacht: om te bepalen in welke groep we je kunnen plaatsen, (NIET verplicht)
   • Telefoonnummer(s) lid: zo kunnen we indien nodig contact met je opnemen, (NIET verplicht)
   • E-mailadres(sen) lid: in verband met het contact opnemen en het verzenden van facturen, (verplicht)

Voor leden onder 18 jaar, of leden die nog ten laste zijn van ouder of verzorger:

   • Telefoonnummer(s) ouder – verzorger: zo kunnen we indien nodig contact met ouder / verzorger opnemen, (NIET verplicht)
   • E-mailadres(sen) ouder / verzorger: in verband met het contact opnemen en het verzenden van facturen. (verplicht)

VERWERKING

   • Deze gegevens worden verwerkt via een inschrijfformulier wat overgenomen wordt in een lokaal opgeslagen databaseprogramma
   • Het ondertekende inschrijfformulier met daarin de bovengenoemde door lid of ouder of voogd zelf ingevulde gegevens worden opgeborgen in fysieke mappen, geordend per locatie
   • N.A.W. gegevens worden verwerkt in de online facturatie en offertedienst; MoneyBird.
   • Online betalingen (iDeal, MisterCash of CreditCard) worden afgehandeld via Mollie Payments.
    Deze door de overheid en het bankwezen goedgekeurde organisatie verwerkt de volgende gegevens:
    • Uw betaalgegevens (bv. bankrekeningnummer of creditcardnummer)
    • Uw IP-Adres
    • Uw internetbrowser en apparaat type
    • In sommige gevallen voor en achternaam
    • In sommige gevallen informatie over de dienst die u heeft afgenomen
    • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Mollie, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
   • De naam wordt doorgegeven aan de betreffende coach op locatie.
  1. FACEBOOK
   • Leden die in het bezit zijn van Facebook, kunnen vrijwillig vrienden worden met één of meerdere coaches van F-Act.
   • Op verzoek van het lid, kan deze toegevoegd worden aan de besloten facebookgroep van hun eigen locatie en op deze wijze met andere leden en ook met coaches communiceren.

VERWERKING

   • Hier worden door ons geen persoonlijke gegevens gedeeld. Anderen kunnen alleen zien wat jij deelt, waarin jij toestemming hebt gegeven aan Facebook.
  1. AUDIO VISUELE OPNAMEN – TOESTEMMINGSVERKLARING
   • Omdat wij als F-Act afhankelijk zijn van het beeld wat naar buiten komt, maken wij regelmatig foto-, film, of geluidsopnamen, zowel bij repetities als bij voorstellingen. Eenieder die lid wordt of is van F-Act dient een toestemmings-verklaring te ondertekenen waarbij het lid en bij minderjarigen ook ouder / verzorger, zich bekend en akkoord verklaren met het feit dat van hem/haar foto-opnamen en/of audio (-visuele) opnamen kunnen worden gemaakt.
   • Het lid verklaart zich ook bekend en akkoord met het feit dat F-Act voornemens is bedoelde foto, film en/of audio (-visuele) opnamen onder andere af te (doen) drukken en op te (doen) nemen in promotie en publiciteitsmateriaal, in persberichten c.q. te plaatsen op het internet, een en ander in de ruimste zin des woords.
  1. KAARTVERKOOP VOORSTELLINGEN
   • Tijdens het bestellen van kaarten voor een van de voorstellingen door F-Act wordt er gevraagd de volgende gegevens in te voeren op de website van Eventix.nl:
    • Voornaam en achternaam: om uw naam op het ticket te vermelden
    • E-mailadres: om de tickets te kunnen versturen en om eventueel zoekgeraakte tickets terug te kunnen vinden

2. Bewaartermijnen?

Hoe lang, waarom en hoe worden deze gegevens verwijderd?

    1. AANMELDING PROEFLES

   Voor het begin van ieder lesjaar, tijdens de zomervakantie (juli-augustus) wordt de email opgeschoond, wat betekent dat alle niet meer in behandeling zijnde aanmeldingen voor proeflessen worden verwijderd van de computer, alsook verwijderd van eventuele aanwezigheid briefjes bij coaches.

    1. DEFINITIEVE AANMELDINGEN

   Alle gegevens zoals ook ouder /voogd contactgegevens blijven bij ons inzichtelijk, totdat:

    • het lid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de ouder / voogd contactgegevens niet meer van toepassing zijn. Behalve wanneer ouder / voogd heeft aangegeven voor de betalingen te blijven zorgen.
    • het lid zijn of haar lidmaatschap heeft beëindigd, dan zal voor het begin van ieder lesjaar, tijdens de zomervakantie (juli-augustus) alle gegevens worden verwijderd die niet bewaard hoeven te blijven, zoals door de wet omschreven als bewaarplicht ten aanzien van belastingdienst of indien betalingen niet of niet volledig zijn afgehandeld.
    • De facturatiegegevens op de server van Moneybird worden jaarlijks tijdens het zomerverlof opgeschoond.
    • De betaalgegevens op de server van Mollie worden jaarlijks tijdens het zomerverlof opgeschoond.
    • Aanwezigheidsbriefjes / namenlijsten worden bewaard tot drie maanden nadat de voorstelling van de betreffende groep is gespeeld.
   1. FACEBOOK
    • Bij beëindiging van het lidmaatschap, zal het lid binnen twee weken uit de betreffende facebookgroep worden verwijderd.
    • Het lid heeft zelf de keuze om vriendschapsrelaties binnen facebook te beëindigen of te verwijderen
    • Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy statement van facebook.
    1. AUDIO VISUELE OPNAMEN – TOESTEMMINGSVERKLARING

   Deze toestemmingsverklaringen blijven bewaard en geldig tot Musical F-Act ontbonden wordt.

   1. Aan de toestemmingsverklaring kunnen geen rechten worden ontleend en mogen deze door de betreffende persoon op de foto alleen privé worden gebruikt.
   1. Voor commerciële of andere doeleinden dient altijd een aanvraag te worden ingediend bij F-Act.
    1. KAARTVERKOOP VOORSTELLINGEN

   De e-mailcontactgegevens worden jaarlijks tijdens het zomerverlof verwijderd van de server van Eventix.

3. Aan wie geven wij deze gegevens door?

   1. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor onszelf om jullie te bereiken, maar in de volgende gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw naam en adresgegevens, of een deel daarvan, door te geven aan anderen. te weten:
   • Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
   • Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de belastingdienst.
   • Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

4. Cookies

    1. Onze website maakt gebruik van analytische cookies van WordPress.

   Verder doen we er alles aan om trackingcookies van derden zoals Facebook  en YouTube te vermijden.

Scroll naar boven